ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Köszönjük, hogy a PregHello ingyenesen letölthető mobilalkalmazást választottad terhességed végigkísérésére! Reméljük , hogy tetszeni fog és hasznosnak találod majd a benne lévő információkat és funkciókat. 

Mielőtt használni kezdenéd az applikációt, légy szíves olvasd végig a “Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)” és az “Adatvédelem” szekciókat, melyek egy megállapodás alapját képezik közted mint felhasználó és köztünk, mint fejlesztő és üzemeltető felek között. 

Az “Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)” és az “Adatvédelem” szekciók módosításának jogát fenntartjuk , melyeknek az utolsó és egyben aktuális verziója mindig rendelkezésre áll és olvasható a PregHello mobilalkalmazásban.


Szolgáltató cégadatai, elérhetőségei
 
Cégnév: Nordic Moose Kft. 
Képviselő: Németh Nóra ügyvezető 
Székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9. 
Cégjegyzékszám: 01-09-326323 
E-mail: info@preghello.com 

Szolgáltatások 
A PregHello várandós mobilapplikációban a felhasználó hétről-hétre követeheti a várandósságot és a magzati fejlődést, valamint olvashat a babavárással kapcsolatos cikkekbe foglalt témákról. Szeretnénk felhívni a figyelmedet arra, hogy a PregHello mobilalkalmazás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Minden terhesség és minden ember és magzat egyedi, a PregHello alkalmazás pedig csak általános információkkal szolgál. Minden esetben a Te felelősséged, hogy az applikációban olvasottakat hogyan értelmezed és hasznosítod. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés és panasz esetén kérjük, hogy mindenképpen fordulj orvoshoz! 

A PregHello mobilalkalmazás letöltése és használata teljesen ingyenes. 

A PregHello partnereinek hirdetéseire kattintva az applikáció átnavigál az adott partner oldalára, ahol a továbbiakban a partner felhasználási és adatvédelmi feltételei érvényesülnek. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Nordic Moose Kft. bármikor külön értesítés nélkül jogosult módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni az applikációhoz való hozzáférést, ha ezt bármely okból szükségesnek látja. 

 • Felhasználói engedély Nem kizárólagos, nem átruházható, ingyenes felhasználási engedélyt adunk a felhasználóknak a PregHello mobil alkalmazás használatához, feltéve, hogy a felhasználó betartja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. 

 

A felhasználó kötelezettségei 
A Nordic Moose Kft. PregHello mobil alkalmazás használatához a felhasználónak: 

 • el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et; 
 • legalább 18 évesnek kell lennie;
 • a regisztráció során meg kell adnia a kért adatokat/információkat. 

A felhasználó a Nordic Moose Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult: 

 • a Nordic Moose Kft PregHello alkalmazásának bármely részét megkísérelni lemásolni, módosítani, közzétenni vagy forgalmazni; 
 • Szolgáltatásainkat megkísérelni visszafordítani vagy szétbontani vagy forráskódját visszafejteni; 
 • a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy kötelezettségeit átruházni vagy egyéb módon elidegeníteni, vagy 
 • megkísérelni hozzáférést szerezni – vagy másoknak segítséget nyújtani abban, hogy hozzáférjenek – a Szolgáltatásokhoz, kivéve a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

A Nordic Moose Kft. szolgáltatásain keresztül a Felhasználó nem tárolhat, oszthat meg vagy továbbíthat olyan anyagot, amely törvénytelen, káros, fenyegető, lejárató, közönséges, zaklató vagy faji vagy etnikai sértést tartalmaz; amely törvénytelen tevékenységet támogat; amely nyíltan szexuális jeleneteket ábrázol; vagy törvénytelen erőszakot támogat; faj, nem, bőrszín, vallási meggyőződés, szexuális irányultság, rokkantság alapján diszkriminál, személyiségi jogot sért, vagy bármely egyéb törvénytelen tevékenységet támogat. A felhasználó különösen tudomásul veszi, hogy a Nordic Moose Kft. PregHello alkalmazás szolgáltatásai családi szolgáltatás, továbbá, hogy a Nordic Moose Kft a zéró tolerancia elvét alkalmazza minden olyan tartalomra vagy egyéb tevékenységre, amely fenyegeti más felhasználók vagy azok családjainak online jóllétét. 

A felhasználó felel az általa biztosított összes tartalomért, illetve a fiókjában folytatott összes tevékenységéért. A felhasználó felel a saját informatika rendszerének, számítógép programjainak és platformjának oly módon történő konfigurálásáért, hogy azok hozzá tudjanak férni a PregHello mobil alkalmazáshoz. 

A Felhasználó közzétehet a Nordic Moose Kft webes felületeire mutató internetes hivatkozásokat, feltéve, hogy ezt tisztességes és jogszerű módon teszi és az nem sérti és nem használja ki a Nordic Moose Kft. jó hírnevét. 

A Nordic Moose Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti internetes hivatkozásra vonatkozó engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonja 

Tulajdonjogok
A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nordic Moose Kft. szolgáltatásai vonatkozásában az összes szellemi termék a Nordic Moose Kft. tulajdona, beleértve a PregHello applikációt, a weboldalt, a Nordic Moose Kft által létrehozott és közzétett összes szöveges és grafikai tartalmat, képet , videót, a PregHello elnevezést és a megjelenített logót is. 

A felhasználó a Nordic Moose Kft kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a fentieket, így nem lehet azokat többszörözni, továbbértékesíteni, vagy azokkal kapcsolatban egyéb, kizárólag a szerzőt megillető vagyoni jogokat gyakorolni. 

Felhasználói fiókok 
A felhasználó felel azért, hogy felhasználói nevét és jelszavát titokban tartsa és megtegye az elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy a felhasználói nevével és jelszavával létrehozott fiók felhasználásával senki se férhessen hozzá a Nordic Moose Kft. szolgáltatásaihoz. 

A felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Nordic Moose Kft.-t, ha bármelyik fiókjának engedély nélküli használatát gyanítja. 

A Nordic Moose Kft. nem vállal felelősséget az ellopott jelszavak vagy feltört fiókok miatt keletkező veszteségekért és károkért. 

Felhasználói tartalom 
Az applikáció igénybevétele részeként a felhasználó különféle tartalmakat tölthet fel vagy rögzíthet (napló funkció, teendők menüpont listái). Ezeket a tartalmakat a Nordic Moose Kft. megtekintheti, az applikáció fejlesztése/javítása céljából elemezheti, azonban harmadik félnek nem adhatja át. A felhasználó jogosult a fenti felhasználást megtiltani, amennyiben ezt írásban jelzi a Nordic Moose Kft felé, azonban a hozzájárulás az applikáció használatának a feltétele. A Nordic Moose Kft minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a felhasználói fiókban rögzített adatokat, képeket és bejegyzéseket biztonságosan őrizze és megfelelő biztonsági másolat készüljön róluk. Az adatok, képek és bejegyzések elvesztése vagy sérülése esetén a Nordic Moose Kft köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy elveszett vagy megsérült tartalmakat helyreállítsa a legutolsó biztonsági mentésből.f 

Felelősségvállalás 
A közzétett tartalmak nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Minden terhesség és minden ember és magzat egyedi, a PregHello alkalmazás pedig csak általános információkkal szolgál. Minden esetben a felhasználó felelőssége, hogy az applikációban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Nordic Moose Kft. (fejlesztő/üzemeltető) semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés és panasz esetén kérjük, hogy a felhasználó mindenképpen forduljon orvoshoz! 

Kapcsolat 
A jelen ÁSZF-re vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk a info@preghello.com email címen. 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Köszönjük, hogy a PregHello ingyenesen letölthető mobilalkalmazást választottad terhességed végigkísérésére! Reméljük, hogy tetszeni fog és hasznosnak találod majd a benne lévő információkat és funkciókat. 

Mielőtt használni kezdenéd az applikációt, arra kérünk, hogy olvasd el az alábbi tájékoztatót, hogy megértsd a Felhasználók személyes adatait érintő elveinket és gyakorlatunkat, és hogy miképpen kezeljük azokat. 

Fogalmak 
Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja alapján). 

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján). 

Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont alapján). 

Általános rendelkezések 
Az adatkezelő neve: Nordic Moose Kft. (a továbbiakban úgy is, mint “Adatkezelő”), képviselője: Németh Nóra ügyvezető. Az adatkezelő székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9., Cg. Cégjegyzékszám:01-09-326323, adószám: 26363905-2-41 Az adatkezelő elérhetősége: info@preghello.com 

A Nordic Moose Kft. elkötelezett az adatvédelem iránt, fontosnak tartja minden Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettek személyes adatait megvédi és tiszteletben tartja. Adatkezelő az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek, illetve a további irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtak alapján, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával kezeli az Érintettek személyes adatait. A jelen szabályzat meghatározza, hogy a Nordic Moose Kft milyen jogi alapon dolgozza fel azokat a személyes adatokat, amelyeket az Érintettről gyűjt vagy amelyeket az Érintett ad meg a Nordic Moose Kft részére. 

Az adatkezelés célja egyrészt, hogy az applikáció használatával kötött szerződést a Nordic Moose Kft. teljesíteni tudja, azaz a felhasználót a várandóssággal kapcsolatos általános információval támogassa, a felhasználó az applikáció funkcióit használva a várandósság vonatkozásában jegyzeteket készíthessen fotókat tárolhasson és teendői/beszerzendő listát vezethessen. 

A fentieken túl az adatkezelés célja a kapcsolattartás a Felhasználóval, valamint az Felhasználó szerződésszegése esetén a Nordic Moose Kft. jogainak érvényesítése. 

További adatkezelési cél az Adatkezelő piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése. Az adatkezelés jogalapja az Érintettek hozzájárulása. 

Külső szolgáltatók 
A szolgáltatás teljesítéséhez harmadik feleket veszünk igénybe. A harmadik fél szolgáltatók (“Külső szolgáltató”) az alábbiak:

– Facebook: A PregHello applikáció Facebook profiljának (PregHello) lájkolásakor a Felhasználók – a Facebook adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett – adatait a Nordic Moose Kft. elérheti, amely adatokat a Facebookon belül célzott hirdetések vonatkozásában használhat fel 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

– Instagram: A PregHello mobil applikáció. Instagram profiljának (@preghello) követésekor a Felhasználók – az Instagram adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett – adatait a Nordic Moose Kft. elérheti, amely adatokat az Instagramon belül célzott hirdetések vonatkozásában használhat fel 
https://help.instagram.com/519522125107875

 – Google Ads: A Nordic Moose Kft. a Google Ads fiókját a Google szolgáltatásain belüli hirdetésekre használja. A Google Ads adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

– Google Analytics: A Nordic Moose Kft. Google Analytics fiókját a weboldal és az applikációk forgalmi adatainak elemzésére használja. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy

– Firebase: A Nordic Moose Kft. a Firebase fiókját az applikációk forgalmi adatainak elemzésére használja. A Firebase adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy

 – Google Play Console: A Nordic Moose Kft. a Google Play Console segítségével teszi közzé az Android alapú applikációit, illetve a Google Play Console biztosítja az alkalmazáson belüli termékek értékesítését is. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy

– Google Drive: A Nordic Moose Kft. fájlszerverként használja Google Drive rendszerét. A rendszer adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy

– Dropbox: A Nordic Moose Kft. fájlszerverként használja a Dropbox rendszerét. A rendszer adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.dropbox.com/privacy

– App Store: A Nordic Moose Kft. az App Store segítségével teszi közzé az IOS alapú applikációit, illetve biztosítja az alkalmazáson belüli termékek értékesítését is. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.apple.com/legal/privacy/hu

– MongoDb: A Nordic Moose Kft. a felhasználók adatait a MongoDB szolgáltatónál tárolja. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mongodb.com/cloud-terms-and-conditions

– One Signal: A Nordic Moose Kft. applikáción belüli értesítések küldésére a One Signal rendszerét használja. A One Signal adatvédelmi irányelvei az alábbi linken elérhető: https://onesignal.com/privacy_policy

– Marton Szabolcs E.V. : A Nordic Moose Kft. PregHello applikációját Marton Szabolcs E.V. készíti és szoftveresen karbantartja. Marton Szabolcs E.V. üzemelteti a Nordic Moose Kft. szervereit az Amazon felhő alapú platformján. 

A személyes adatok tárolása elektronikus formában történik; azokba betekinthetnek a fenti külső szolgáltatókon túl: 

 • a Nordic Moose Kft. ügyvezetője, magánszemély tulajdonosai, illetve tulajdonosának képviselője – a Nordic Moose Kft. kijelölt munkatársai;
 • a Nordic Moose Kft. megbízása alapján a könyvelését végző cég kijelölt munkavállalói;
 • a Nordic Moose Kft. informatikai partnere és kijelölt munkatársai;
 • a Nordic Moose Kft. megbízása alapján a követelés kezelését végző személy(ek)

A fentieken túl Adatkezelő adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz. 

Az Érintettekről gyűjtött adatok
A Nordic Moose Kft. csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak. A kezelt adatokat az Érintettek bocsátják cégünk rendelkezésére a honlapon vagy applikáción történő regisztráció, illetve a szolgáltatások igénybevétele során. 

A kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, applikációba történő belépéshez használt jelszó, az anya keresztneve, a gyermek(ek) beceneve, a születési datum kiszámolásához szükséges adatok, mint az anya utolsó menstruációjának első napja, a fogantatás dátuma valamint a gyermek(ek) várható születési dátuma, az applikáció naplójába írt emlékek, jegyzetek, illetve feltöltött fotók. 

Érintett által megadott adatok: 
Az Érintett oly módon adja meg Adatkezelő részére, hogy kitölti a Nordic Moose Kft. szolgáltatásai vonatkozásában az űrlapokat, feliratkozik a hírlevélre, a Nordic Moose Kft. közösségi oldali csoportjaiba belép vagy oldalait lájkolja, követi (beleértve a Facebook.com, Instagram.com és további, a “Külső szolgáltatók” részben említett oldalakat); a Nordic Moose Kft. által az Apple Apps áruházban vagy a Google Play áruházban biztosított bármelyik alkalmazás vagy szolgáltatás igénybevétele során; telefonon, e-mailben vagy egyéb módon Adatkezelővel folytatott kommunikációban. Ide tartoznak továbbá azok az információk, amelyeket az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásaira történő regisztráció, a szolgáltatás felhasználása során, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos fórumokon vagy egyéb közösségi média funkciókban, nyereményjátékra, kampányra, hűségprogramra vagy kutatásra történő regisztráció során vagy egy bejegyzéshez fűzött megjegyzésben vagy blogposztban vagy valamilyen probléma bejelentése során ad meg Adatkezelő részünkre. Az Érintett által a Nordic Moose Kft. részére átadott adatok között lehetnek a Facebook által a bejelentkezés során megadott adatok, beleértve egyebek mellett a Felhasználó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, személyi leírását és fényképét, az gyermekei születési évét, irányítószámát és a tevékenységeivel kapcsolatos preferenciáit, amelyeket a Nordic Moose Kft. szolgáltatásainak felhasználása során Adatkezelő gyűjthet. 

Az Érintettekről gyűjtött adatok: 
A Nordic Moose Kft. szolgáltatásainak minden egyes használata során Adatkezelő alábbi adatokat gyűjti automatikusan, melyet profilalkotáshoz is felhasznál: technikai információk, beleértve az Érintett eszköze által az internethez történő csatlakozáshoz felhasznált internet protokoll (IP) címet, az Érintett belépési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna-beállításokat, a böngésző plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és platformot; az Érintett látogatására vonatkozó információkat, beleértve a teljes Egységes Forrásazonosítót (URL), Adatkezelő szolgáltatására, azon keresztül vagy onnan történő kattintásokat (beleértve azok dátumát és időpontját), az oldal válaszidejét, az egyes oldalakon vagy alkalmazásokban töltött időt, az oldalon végzett műveletek adatait (pl. lapozás, kattintás, és a kurzor mozgatása), az oldalról való ellépéshez használt módszereket. Kifejezetten felhívjuk a figyelmedet, hogy jogod van bármikor díjmentesen tiltakozni az rád vonatkozó személyes adatok fenti célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is. 

Információk, amelyeket Adatkezelő más forrásokból gyűjthet:
Információk, amelyeket Adatkezelő akkor kap, ha az Érintett az Adatkezelő által működtetett egyéb weboldalakat vagy Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi. 

Az adatkezelés időtartama 
Az adatkezelés az Érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, a vonatkozó törlési kérelem benyújtásáig történik; a vonatkozó jogviszony fennállása (profil megléte) alatt az Érintett adatait a Nordic Moose Kft. jogosult kezelni és feldolgozni. A Nordic Moose Kft. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Nordic Moose Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie. 

Adatok kiadása 
Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat. 

Adatok tárolása 
Az Érintett-től begyűjtött adatokat nem adhatjuk ki vagy tárolhatjuk az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) kívüli helyszínre vagy helyszínen. Az adatokat az EGT-ben működő munkatársak kezelik, akik Adatkezelőnek dolgoznak. Ide tartozhatnak az Érintett megrendeléseinek teljesítésével, a fizetési adatainak feldolgozásával vagy a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkozó munkatársak. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a fenti adatátadáshoz, tároláshoz és kezeléshez. Az Ön által megadott összes adatot biztonságos szervereinken tároljuk: A külső szolgáltatóknál részletesen bemutatott file szerver, valamint levelező rendszer szolgáltatásokat vesszük igénybe. Az adatok interneten keresztül is elérhetőek az arra jogosultak számára. A szolgáltatók megoldásai biztosítják a mappaszintű jogosultság kezelést, ezáltal, hogy a különböző munkaterületen dolgozó munkatársak nem látják egymás adatait. Minden esetben kizárólag az arra jogosult számára biztosítunk hozzáférést az elektronikus mappákhoz. Az adatkezelést végző számítógépeket belépési kóddal látták el és védőprogram védi, a papír alapú dokumentumokat a vállalkozás elzárva tárolja. A tárolás helyszíne: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9., az elektronikus adatkezelés helyszíne a külső szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatában megadott helyszínek. 

Ahol jelszót adtunk meg Önnek (vagy választott ki Ön) szolgáltatásunk egy részének eléréséhez, Ön felel azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy a jelszavát ne ossza meg senkivel. 

Miután megkaptuk Érintett adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági megoldásokat alkalmazunk, hogy megakadályozzunk bármely jogosulatlan hozzáférést. Adatkezelő szolgáltatása esetenként Adatkezelő partnereinek hálózataira, reklámozók és kapcsolt vállalkozások weboldalaira vagy arról mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha Érintett a fenti weboldalakra mutató hivatkozásra kattint, figyelembe kell vennie, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek és Adatkezelő nem vállal felelősséget ezen szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatokat megadna ezeken a weboldalakon.

Érintettek jogai 
Érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait Adatkezelő ne kezelje marketing célokra. A fenti adatkezelés letiltásának jogát Érintett úgy gyakorolhatja, hogy az adatgyűjtés során használt űrlapon a megfelelő négyzetet bejelöli. Érintett ezt a jogát bármikor gyakorolhatja úgy is, hogy az info@preghello.com email-címen megkeresi az Adatkezelőt. 

Érintettnek joga van:

 • személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni;
 • az adatkezelést korlátozni;
 • a személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni;
 • az adathordozhatósághoz;
 • személyes adatainak törléséhez. 

Ha bármelyik fenti jogát gyakorolni kívánja, kérjük, keressen meg minket az info@preghello.com e-mail címen. 

Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll. Adatkezelő a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
 1. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett Adatkezelő így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat. 

Ön jogosult bármikor panaszt tenni az adatainak kezelése ellen, a panaszt írásban kell elküldeni az info@preghello.com címre; amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem válaszoltuk meg megfelelően vagy kellő időben, megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Info tv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha Adatkezelő, valamint az adattovábbítás keretében jelen tájékoztató III. pontjában megjelölt személy(ek) az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti(k), az Érintett bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Az adatokhoz való hozzáférés 
Érintettnek joga van hozzáférni Adatkezelő által Érintettről tárolt adatokhoz. Hozzáférési jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhatja. Minden hozzáférési igényt az info@preghello.com címre kell benyújtani, ehhez valamilyen azonosító dokumentumot (pl. jogosítványt vagy útlevelet) kell bemutatni a személyazonosságának igazolására. Kérelemre Adatkezelő tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként. 

Érintett tájékoztatását Adatkezelő a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

Adatvédelmi szabályzat módosításai 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelési szabályzatunkban történt jövőbeli módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé és – ha szükséges – e-mail-ben is közöljük Érintett-tel. 

Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy ellenőrizze Adatvédelmi szabályzatunk hatályos változatát vagy esetleges módosításait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a www.preghello.com weboldalon történik

Kapcsolat 
A jelen adatvédelmi szabályzatra vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk az info@preghello.com email-címen. 

Az adatkezelő elérhetősége: Németh Nóra (E-MAIL: info@preghello.com)