HIRDETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utolsó módosítás: 2022. május 15.

1. Bevezető rendelkezések

A Nordic Moose Kft. (székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9., cégjegyzékszám: 01-09-326323, e-mail: info@preghello.com, a továbbiakban: „PregHello”) gondozásában megjelenő PregHello terhesség végig kísérésére szolgáló mobil applikációban és más, a fentiekhez, illetve a PregHello által megjelentetett elektronikus kiadványokban, felületeken, így különösen: a PregHello weboldalán, közösségi média oldalán (továbbiakban együttesen: „PregHello Felületek”) bármilyen formában megjelenő reklám és egyéb hirdetési tevékenység támogatás megszervezésében és lebonyolításában a PregHello önállóan jogosult eljárni (Reklám közzétevője). A Megrendelő (Reklámozó) a PregHello-val kerül szerződéses jogviszonyba jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) alapján.

A jelen ÁSZF által szabályozott hirdetési szerződés alapján a Megrendelő hirdetési díj fizetésére, a PregHello a Megrendelő megrendelése szerint a Megrendelő hirdetésének közzétételére köteles.

Közvetítő által történő reklámhely megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF-et az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő teljes kár a közvetítőt terheli. Ahol jelen ÁSZF Megrendelőkre vonatkozó kötelezettséget vagy jogosultságot állapít meg, azok a rendelkezések közvetítő általi megrendelés esetén a közvetítőre is megfelelően alkalmazandóak.

A jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételeket kiemelt szövegrészek tartalmazzák jelen ÁSZF-ben.

2. Megrendelés

PregHello a megrendeléseket írásban (utólag igazolható módon levélben, e-mailen vagy személyesen megrendelőlapon) fogadja el és azokat írásban visszaigazolja. A hirdetési szerződés a PregHello és a Megrendelő (továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között kizárólag akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a PregHello írásban visszaigazolt módon elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a hirdetési szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz szükséges alapvető azonosító adatait (vállalkozás esetén név, nyilvántartási szám, székhely, adószám; természetes személy Megrendelő esetén a lakcím, anyja neve és adóazonosító jel/adószám).

A Megrendelő a megrendelőlapon meghatározott fizetési móddal köteles megfizetni a hirdetési díjat. PregHello fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előre, illetve részlet-fizetés mellett fogadja el a megrendelést.

3. Hirdetési adatok leadásával kapcsolatos információk

A PregHello Felületeken (így különösen a PregHello mobilapplikáció felületén) történő hirdetés megrendelési határideje a megjelenés előtti legalább 5 munkanap. A hirdetés megjelentetéséhez szükséges anyagokat (így különösen a Megrendelő weboldalához vezető linket vagy elektronikus képi anyagot) legkésőbb szintén a megjelenés előtt 5 munkanappal kell leadni. Hangsúlyozandó, hogy a megjelentetéshez szükséges anyagok, információk elégtelenségéből származó esetleges késedelemért a PregHellot nem terheli felelősség.

A PregHello csak kész hirdetési anyagokat fogad el. A PregHello kizárólag akkor végez bármilyen szerkesztési tevékenységet a hirdetési anyagokon külön díjazás ellenében, ha erről a Felek külön megállapodtak. A hirdetés céljából rendelkezésre álló online felületek folyamatosan változnak a vonatkozó jogszabályi feltételekre, hatósági gyakorlatra, illetve felhasználói igényekre tekintettel. A fentiek kapcsán hangsúlyozandó, hogy a PregHello Felületek módosítási, megszüntetési jogát a PregHello fenntartja.

Az anyagleadás technikai feltételeit a PregHello hivatalos vagy személyre szabott megrendelőlapja tartalmazza.

Folyamatos hirdetés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén –, a PregHello a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg az annak megfelelő formában.

A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a PregHello nem szavatol a határidőben történő megjelenésért.

A PregHello a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő többletköltségeit minden esetben a Megrendelő viseli. A Megrendelő kizárólagosan felel minden olyan kárért, ami a hirdetések leadását követő bármilyen tartalmi változtatásból ered.

A Megrendelő kizárólagosan felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (linkek, ábrák, grafikák, emblémák, szövegek stb.) rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

A Megrendelőnek a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a megrendelőlap vagy a PregHello által írásban elfogadott megrendelés szerinti elektronikus formátumban küldött, megjelenésre kész hirdetési anyagot kell biztosítania, továbbá változtatások esetén új, megjelenésre kész hirdetési anyagról kell gondoskodnia. Amennyiben a Megrendelők (és közvetítők) ezt a kötelezettségüket nem teljesítik, a PregHello változtatások esetén alkalmanként technikai költség felszámítására jogosult, amely a Felek eltérő megállapodása hiányában a teljes hirdetési díj 5 százaléka.

A PregHello a Megrendelő által leadott hirdetési anyagokat a megrendelőlap szerinti megjelenési időszak után visszafordíthatatlanul törölheti, ha a Felek nem állapodtak meg ettől eltérően.

4. Hirdetések megjelentetése

A PregHello fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a PregHello a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől, illetve a Megrendelővel kötött vonatkozó szerződéstől kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség nélkül elállhat. Az ilyen tartalmú hirdetéseket a PregHello akkor sem jelenteti meg, ha annak hirdetési díját a Megrendelő már megfizette. Ebben az esetben a PregHello a már megfizetett hirdetési díjat 10 munkanapon belül visszafizeti a Megrendelőnek a Megrendelő átutalása során használt bankszámlaszámára történő visszautalással.

PregHello fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetések elhelyezésén változtasson. A Megrendelők speciális elhelyezési, illetve egyéb igényeinek teljesítését a PregHello – a Felek eltérő megállapodása hiányában – nem garantálja.

A PregHello nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a PregHello-nak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.

PregHello fenntartja a jogot a PregHello Felületeken megjelenő hirdetések megjelenési időpontjának módosítására, amennyiben azt rajta kívülálló okok szükségessé teszik (például: adatvédelmi incidens bekövetkezése, internetszolgáltatással kapcsolatos problémák). Erről a módosításról a PregHello minden esetben köteles értesíteni a Megrendelőt. PregHello nem felelős a PregHello Felületeken megjelenő hirdetések megjelenési időpontjának fenti változásából eredő károkért.

PregHello az átvett anyagokon jogosult a magyar, illetve az irányadó idegennyelvű helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást azonban csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A PregHello a Megrendelő által leadott hirdetésre kész anyagot – a fentebb írtakon túl – változtatás nélkül jelenteti meg.

Amennyiben PregHello a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt írásban közölheti a Megrendelővel (a hiba észlelésére nem köteles) és azt csak a Megrendelővel való közös egyeztetés és a Megrendelő előzetes engedélye alapján korrigálhatja.

PregHello a Megrendelő által a PregHello Felületeken történő megjelentetésre kész anyagokat tesztelheti. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége (például hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal helyessége, elérhetősége; jpg, gig, animált gif vagy videó formátum minősége; PregHello által ajánlott felbontás [pixel méret] helyessége; hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Megrendelő igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége).

5. Lemondás, a hirdetési szerződés megszüntetése

A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik vagy ha a szerződés teljesítését a PregHello még nem kezdte meg, a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. A jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben továbbá a Fél jogosult elállni a szerződéstől.

A Megrendelő által megrendelt online felületen történő hirdetés esetén a Megrendelő legkésőbb a megjelenés előtti 5. munkanap kezdetéig (reggel 9:00 óráig) jogosult írásban lemondani a hirdetést (elállni a jelen ÁSZF-nek megfelelően létrejött hirdetési szerződéstől arra tekintettel, hogy megszűnt a hirdetés teljesítéséhez fűződő érdeke). Ebben az esetben a Megrendelő által esetlegesen megfizetett hirdetési díjat a PregHello visszautalja a Megrendelő részére a lemondástól számított 10 munkanapon belül. A lemondási határidőn túli lemondás esetén PregHello jogosult a hirdetési díj teljes összegére, így jogosult a teljes hirdetési díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásbeli értesítés a PregHello-hoz megérkezett. A lemondás tudomásulvételét a PregHello minden esetben írásban visszaigazolja.

PregHello jogosult a hirdetési szerződés írásbeli felmondására indokolás nélkül 1 munkanap felmondási idővel. Bármely Fél jogosult a hirdetési szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. E körben súlyos szerződésszegésnek számít a Fél fizetési kötelezettségével kapcsolatos 1 hónapot meghaladó késedelem, a másik Fél jóhírnevét sértő nyilatkozat megtétele, titoktartási kötelezettség megsértése, a másik Félre engedély nélkül történő referencia-hivatkozás, illetve a szerzői, valamint személyiségi jogot, illetve a reklámozásra, hirdetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, hatósági gyakorlatot sértő hirdetési anyag Megrendelő általi szolgáltatása a PregHello részére.

A szerződés egyoldalú vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

6. Reklamáció

Reklamációt a Megrendelő által leadott megrendelés szerinti hirdetés első online megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni a PregHello-nál. A PregHello reklamációt csak írásban fogad el.

A PregHello esetleges hibás teljesítése esetére a Megrendelő csak újabb megjelenést, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítást követelhet. Hibás teljesítésnek csak az a hirdetés megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

7. Hirdetési díj megfizetése

Felek eltérő megállapodása hiányában a hirdetési díj megfizetése a PregHello számlája kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes, a PregHello számláján jelölt bankszámlaszámra történő banki átutalás útján.

Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén PregHello a Felek külön megállapodása szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld a Megrendelőnek.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a PregHello a további hirdetések közlését azok visszaigazolása ellenére is, minden további jogkövetkezmény nélkül azonnali hatállyal felfüggesztheti, illetve a Megrendelő részére megállapított kedvezményeket egyoldalúan visszavonhatja a további hirdetések vonatkozásában. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában PregHello a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) pontja szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a késedelemmel érintett napokra.

8. Felelősség

A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal és köteles a PregHello-nak a hatályos jogszabályoknak megfelelő reklám anyagot átadni. Ennek körében a Megrendelő szavatol azért is, hogy a fenti anyag PregHello részére történő átadása, és annak a megrendelés, illetve a Felek szerződése szerinti közzététele más személyek jogait, így különösen szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, személyiségi, illetve adatvédelmi jogait nem sérti. A Megrendelő ezzel összefüggésben kifejezetten vállalja, hogy teljeskörűen kártalanítja a PregHellot, a PregHello alkalmazottjait vagy megbízottjait az e kötelezettsége be nem tartása miatt indított vagy támasztott valamennyi intézkedés, eljárás, igény, illetve követelés tekintetében. A Megrendelő különösen vállalja, hogy helytáll a PregHello, a PregHello alkalmazottjai vagy megbízottjai helyett a Reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vagy egyéb jogszabály alapján fennálló bírság tartozása vagy bármilyen egyéb követelés mint tartozást tekintetében, amit illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a PregHello-val, a PregHello alkalmazottjaival vagy megbízottjaival szemben érvényesítenek a jelen ÁSZF és a Felek egyedi megállapodásában szabályozott hirdetési szerződés Megrendelő általi megszegése, különösen a reklám szerződésbe ütköző tartalma és annak jogszabálysértő jellege miatt.

Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza vagy nem zárja ki. Megrendelő a fentebb írtak szerint szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználása jogszerű és szerződésszerű (ezen művek felhasználására jogosult). PregHello-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az esetleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles PregHello helyett helytállni, illetve a fentebb írtak szerint köteles PregHello-t annak írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott határidőn belül kártalanítani, illetve a részére a védekezéshez szükséges valamennyi információt, bizonyítékot rendelkezésre bocsátani, abban együttműködni, és ahhoz segítséget nyújtani, a vonatkozó valamennyi szükséges nyilatkozatot megtenni.

PregHello a jelen ÁSZF által szabályozott hirdetési szerződés teljesítéséért és azzal kapcsolatos szerződésszegésből eredő bármilyen kárért a Megrendelő által megfizetett hirdetési díj összegéig korlátozott kárfelelősséggel tartozik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a PregHello kárfelelőssége nem terjed ki bármely elmaradt haszonra, üzleti, illetve reputációs veszteségre.

9. Titoktartás és jóhírnév védelme

Felek megállapodnak, hogy a hirdetési szerződésükkel kapcsolatosan a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott minden tényt, információt, megoldást, védett ismeretet és adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, és kizárólag a hirdetési szerződésből eredő kötelezettségeik szerződésszerű teljesítése céljából használnak fel. A titoktartási kötelezettség Feleket a hirdetési szerződés időtartama alatt, és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül terheli.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdetési szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is tartózkodik a PregHello vagy a PregHello bármely üzleti partnere, alkalmazottja vagy megbízottja jóhírnevét sértő megnyilvánulástól, magatartástól.

Hangsúlyozandó, hogy a Fél kizárólagos a másik Fél előzetes engedélye alapján jogosult a másik Félre referenciaként hivatkozni (ide nem értve a jelen ÁSZF, illetve a Felek közötti szerződés szerint a reklámanyag PregHello általi közzétételét).

10. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Hangsúlyozandó, hogy a PregHello Felületeken történő megjelenés céljából adott művet (ideértve különösen, de nem kizárólag: cikket vagy egyéb szöveges alkotást, illetve akár ahhoz kapcsoltan, akár külön, grafikai alkotásokat, fényképeket, dizájnelemeket) („”) rendelkezésre bocsátó Fél a PregHello részére a Mű átadásával felhasználási jogot enged. Ezen felhasználási jog kiterjed a Mű PregHello Felületeken történő megjelenítésére, többszörözésére, terjesztésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására, módosítására (ideértve különösen, de nem kizárólag: a Mű szerkesztői javítását, áttekintését, továbbá formázását, grafikai alkotásokkal, dizájnelemekkel, fényképekkel való ellátását, kiegészítését, illetve ezen elemek módosítását, kiegészítését) és fordítására. Hangsúlyozandó, hogy a Mű kapcsán a PregHello kapcsolódó felhasználási joga a Felek eltérő megállapodása hiányában határozatlan idejű, továbbá mindazon területek, országok tekintetében irányadó, ahol a PregHello Felületek elérhetők, valamint kiterjed további felhasználási engedély adására is.

Kiemelendő, hogy a PregHello a Mű jelentősebb módosítása (például: a Mű szövegének jelentős átírása) esetén a Megrendelő előzetes jóváhagyását kéri, amelynek megtagadása esetén nem köteles a Mű közzétételére a PregHello Felületeken.

Mindemellett a PregHello által készített Műveket a PregHello a Megrendelővel történő megállapodása alapján a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott linkekkel látja el, amely esetben a PregHello jogosult a linkeket a Mű részeként, a Mű felhasználásával azonos terjedelemben felhasználni. Hangsúlyozandó, hogy a linkek fenti, Megrendelő általi rendelkezésre bocsátása, illetve azok PregHello általi Műbe illesztése, ágyazása vagy ahhoz kapcsolása a Mű felett a Megrendelő részére semmilyen jogot nem keletkeztet.

A linkek vagy azon felületek, illetve az azokon elérhető bármely tartalom módosulása, elérhetetlenné válása a Felek eltérő megállapodása hiányában a PregHello felhasználási jogát nem érinti, azonban a Megrendelő kérésére a PregHello a Felek megállapodása szerinti együttműködésének ideje alatt az esetlegesen elavult linkeket a Megrendelő által kértek és rendelkezésre bocsátottak szerint módosítja vagy a linkeket eltávolítja. A PregHello ugyancsak eltávolítja a linkeket a Felek megállapodása szerinti együttműködés megszűnésével, amely esetben a Művet jogosult a saját döntése szerinti körben a továbbiakban is felhasználni. Így az adott linkek eltávolítása után is jogosult a PregHello a Mű további megjelenítésére a PregHello Felületeken.

A Megrendelő a Mű vagy annak bármely része, illetve a fenti linkek PregHello részére történő rendelkezésre bocsátásával szavatol azért, hogy azok PregHello általi fenti felhasználása, a PregHello Felületeken történő megjelenítése harmadik személy jogát nem sérti, illetve a fenti bármely felhasználást, megjelenítést harmadik személy joga nem zárja ki, illetve nem korlátozza. A Megrendelő szavatosságára, felelősségére a fentieken túl a fenti 8. pontban írtak irányadók.

A fenti 1. pontban írtakkal összhangban hangsúlyozandó, hogy a jelen pont szerinti rendelkezések közvetítő általi megrendelés esetén is irányadók.

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók.

Gyógyszer reklámozása esetén a jelen ÁSZF mellett a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felek a hirdetési szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitájukat minden esetben megkísérlik peren kívül, alternatív vitarendezési módszer (így különösen mediáció) vagy egyezség útján rendezni tartós próbálkozásokkal a vita felmerülésétől számított 20 naptári nap időtartamon belül. Ennek eredménytelensége esetére Felek kikötik a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét.

Jelen ÁSZF és a PregHello megrendelőlap / a PregHello által elfogadott megrendelés valamennyi hirdetési szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás elválaszthatatlan része és azok együtt képezik a Felek között létrejött hirdetési szerződést. Amennyiben a Felek egyedi megállapodása (megrendelőlap vagy megrendelés feltételei) bármely rendelkezése eltér jelen ÁSZF-től, úgy az egyedi megállapodásban foglalt rendelkezés tekintendő irányadónak.

Jelen ÁSZF a fent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól.

Jelen ÁSZF a PregHello hivatalos weboldalán érhető el. PregHello bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a PregHello hivatalos weboldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Megrendelő által átadott személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a PregHello ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató dokumentuma tartalmazza, amelyek a PregHello mobil applikációban, illetve a PregHello hivatalos weboldalán érhetőek el.

Ez a weboldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További részleteket az  Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatsz.