NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A Játék neve és Szervezője

A Babamozi ajándék elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Nordic Moose Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9. 5. emelet 5., cégjegyzékszáma: 01 09 326323; adószám: 10426577-2-44) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékot a Szervező “PregHello” Instagram oldalán keresztül bonyolítja, TritonLife Magánkórházak Zrt (Székhely: 1135 Budapest, Lehel út 596C, adószám: 23458363241) közreműködésével.

2. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden Instagram felhasználó természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező munkavállalói, TritonLife Magánkórházak ZRT, illetve további, a Játék szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg kijelenti és visszavonhatatlanul elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A játékos a Játékhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adatai alapján kerül beazonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan az adatok megváltozása, profil törlése) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 
3. A Játék menete

Azok a játékosok, akik a https://www.instagram.com/preghello/ címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt posztban az ott szereplő feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. A nevezésnek a játékra meghívó posztban megadott nevezési felhívás szerint kell történnie. A játékra meghívó posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt a játékban. Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a nevezési határidőben vagy nem a nevezés menetével összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. A Játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy a nevezések beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 
4. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2023. szeptember 25-étől 2023 október 2-áig;

A nyereményeket a Szervező sorsolja ki, a játékkör lezárása után 48 órán belül.

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik az összes érvényesen nevező játékos közül.

 
5. Nyeremények, nyertesek

A Játék nyereményét a TritonLife Magánkórházak ZRT ajánlotta fel.

Nyeremény: 1 db Babamozi vizsgálat a TritonLife Medical Center intézményben

A nyeremény a sorsolástól számított 1 hónapon belül váltható be.

A nyeremény[ek] készpénzre nem váltható[ak] és át nem ruházható[ak].

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül a megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Szervező megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot Instagramon üzenet formájában;
  • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
6. Nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel direkt Instagram üzenet formájában zajlik, amely megkeresésre ők 5 munkanapon belül privát üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény beváltásának részletei Instagram privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy Instagram felhasználónevét – mint a Játék nyertesét – a Szervező a PregHello Instagram közösségi oldalán közölje.

 
7. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot és a promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Nordic Moose Korlátolt Felelősségű Társaság és TritonLife Magánkórházak Zrt számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak.

Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik az 1991. évi XXXIV. törvény hatály alá.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére. A Szervező a Játékszabályt az (https://www.preghello.com/nyeremenyjatek-szabalyzat/) oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon.

A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

Amennyiben a Nyertes a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.

 
8. Adatkezelés, adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A játékban való részvétellel a Játékosok elfogadják a Nordic Moose Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési irányelveit (https://www.preghello.com/terms/).

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan oldalán nyilvánosságra hozza

A megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje;

1. A Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

2. Feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy Facebookon, Instagram oldalon közzétett személyes adatát, jelen esetben Profiljának nevét, valós nevét, telefonszámát és postacímét, a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

3. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

4. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését a Szervezőtől Facebook vagy Instagram oldal Üzenet alkalmazásával, vagy a Szervező székhelyére küldött levél formájában. A Játékos a megadott Üzenet alkalmazásával kérheti adatai helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtatama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.

 
9. Jogorvoslat

A Szervező ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint:

(i) jogosultak az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni

(ii) kérhetik a Szervezőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 
10. Záró rendelkezések

Szervező által indított nyereményjátékok tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar rendes bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Budapest, 2023.10.02.

Ez a weboldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További részleteket az  Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatsz.